Napište nám
rafty@rafty-vltava.cz

Zavolejte nám
+420 608 081 730

Obchodní podmínky

Vítejte na stránkách půjčovny lodí a raftů - Rafty Vltava Český Krumlov. Působíme na řece Vltavě a Rakouských řekách.

Obchodní podmínky

II. Podmínky rezervace a objednání lodí, raftů a vybavení
1) Vztah mezi Klientem a Půjčovnou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2) V případě, že Klient vyplní a odešle formulář (objednávku) na adresu Půjčovny, považuje se jeho úkon za závaznou objednávku s obsahem v tomto formuláři uvedeným. Smluvní vztah se stejným obsahem vznikne mezi Klientem a Půjčovnou tehdy, pokud Půjčovna Klientovi takovou objednávku potvrdí.
3) V případě, že se Půjčovna rozhodne akceptovat Klientovu objednávku, zašle Klientovi zálohovou fakturu.
4) Klient je povinen uhradit zálohovou fakturu ve lhůtě uvedené splatnosti a zaslat Půjčovně doklad o provedení platby. Pokud tak Klient neučiní, není Půjčovna dále vázána jeho objednávkou.
5) Doplatek vypočtené ceny za půjčení sportovních potřeb a cenu za dopravu uhradí Klient vždy v hotovosti při převzetí vypůjčených lodí.

III. Všeobecné podmínky půjčování lodí
1) Půjčované sportovní potřeby jsou způsobilé výhradně pro použití, pro které jsou Půjčovnou Klientovi půjčeny a Klient není oprávněn je užívat jiným způsobem, ani na něm provádět jakékoli změny.
2) Klient zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení, které je povinen vrátit funkční, nepoškozené a čisté. V případě nevrácení převzatého vybavení nebo jeho poškození či znečištění uhradí Klient nevrácené nebo poškozené či znečištěné věci. Klient je povinen uhradit škodu při vrácení vybavení, nedohodne-li se s Půjčovnou jinak.
3) V případě, kdy klient neodevzdá zapůjčené sportovní potřeby v dohodnutém termínu, zaplatí půjčovně za každý den nájemné ve výši normálního nájemného zvýšeného o 100%.
4) Pozdního vrácení (toto musí být neodkladně telefonicky oznámeno Půjčovně) je Klient povinen uhradit půjčovné na další den. V případě, že nebude Půjčovnu Klient o pozdním vrácení bezodkladně kontaktovat, budou vypůjčené věci považovány za odcizené.
5) V případě poškození raftu nebo vypůjčené věci je Klient povinen uhradit celkovou škodu vzniklou Půjčovně, tj. celkové uhrazení opravy u autorizovaného servisu a ušlý zisk. Orientační ceny oprav: boční válec - 10 000,- Kč, podlaha - 10 000,- Kč, sedačka 1 200,- Kč, přední paluba 3 400,- Kč.
6) Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při užívání vybavení při plavbě.
7) Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Klienta nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení. Klient není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu.
8) Půjčovna poskytne Klientovi náhradní vybavení včetně dopravy zdarma, pokud došlo k jeho poškození nebo ke ztrátě funkčnosti ne klientovou vinou.
9) Klient je povinen oznámit Půjčovně bez zbytečného odkladu ztrátu pronajaté věci. Taktéž je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Půjčovně poškození věci a v případě dalšího možného poškození věc nepoužívat. Při porušení této povinnosti odpovídá Klient za škodu tím způsobenou.
10) Klient byl seznámen s péčí o zapůjčený materiál, zejména rafty a to na upouštění vzduchu a snížení tlaku při vytažení z vody na slunci, nepřejíždění kamenů, zejména na mělké vodě, raft na pevné zemi nepřemisťovat tažením, ale přenášet. Klient potvrzuje, že převzal veškeré věci dle této smlouvy ve funkčním stavu a měl možnost se o tomto přesvědčit.

IV. Stornopodmínky
1) Půjčovna je oprávněna ze závažných provozních důvodů zrušit Klientovu objednávku. V tomto případě je povinna o tom Klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit již zaplacenou zálohu.
2) Při zrušení objednávky Klientem více než 15 kalendářních dnů před počátkem zápůjční doby se stornopoplatky nehradí.
3) Při zrušení objednávky Klientem 15 a méně kalendářních dnů před počátkem zápůjční doby uhradí klient Půjčovně 1/3 z celkové ceny objednaných služeb, a to do 10 dnů od zrušení objednávky. Na tuto částku je Půjčovna oprávněna započíst Klientem zaplacenou zálohovou fakturu.
4) Stornopoplatky se nehradí v těchto případech :

  • Nepříznivé vodní podmínky (záplavy, příliš nízký vodní stav - méně než 5 m3 z přehrady Lipno)
  • Nepříznivé povětrnostní podmínky (vichřice, dlouhotrvající silný déšť)

1) Pokud Klient odebere lodě v pozdějším termínu, než objednal, nebo pokud je vrátí dříve, má nárok na vrácení pouze 1/3 nevyčerpané částky. 1/3 nevyčerpané částky se Klientovi vrací také tehdy, pokud odebere menší počet lodí, než objednal.

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám
+420 608 081 730